Thêm lượt mua và lượt xem cho sản phẩm Woocommerce

Cách thêm lượt mua và lượt xem ảo cho sản phẩm woocomerce ở trang Danh mục
Bạn chỉ cần coppy đoạn code dưới và dán ở file functions.php của theme đang sử dụng

// SHOW VIEW PRODUCT //

add_action('wp', function() {

global $post;

$user_ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];

$meta = get_post_meta( $post->ID, 'views_count', TRUE );

$meta = '' !== $meta ? explode( ',', $meta ) : array();
$meta = array_filter( array_unique( $meta ) );

if( ! in_array( $user_ip, $meta ) ) {

array_push( $meta, $user_ip );
update_post_meta( $post->ID, 'views_count', implode(',', $meta) );
}
});

/* Count order */
add_action( 'woocommerce_after_shop_loop_item_title', 'woocommerce_shop_loop_item_subtitle', 20 );
function woocommerce_shop_loop_item_subtitle() {
 global $product;
    $id = $product->id;     
    $meta = get_post_meta( $id, 'views_count', TRUE );
    if(empty($meta))
    {
      $result = 0;
    }
    else
    {    
    $result = count(explode(',',$meta)); 
    }
$batky1 = rand(800, 1200);
$batky2 = rand(80, 120);
$units_sold = get_post_meta( $product->id, 'total_sales', true );
    echo "<div class='custom-visitor-count-st' style='color: #1d71ab; font-size: 1em;'>";
    echo "<i class='fa fa-eye'></i>&nbsp;";
    echo $result + $batky1;
    echo "&nbsp;lượt xem | <i class='fas fa-shopping-cart'></i>&nbsp;";
		echo $units_sold + $batky2;
		echo "&nbsp;lượt mua</div>";
}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.